UAB „DOMSANA“ PRIVATUMO POLITIKA


1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame
Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose
nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau –
BDAR).
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Domsana“
(toliau – Klinika), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Klinikai teikiant Jums odontologines ir / ar burnos
priežiūros paslaugas; Klinikai vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Klinikos ir
kontrahentų – juridinių asmenų; Jums teikiant užklausas ir kt. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko
Klinika, vadinami Duomenų subjektais.
2. Apie Kliniką
Klinika reiškia UAB „Domsana“, juridinio asmens kodas 305288997, buveinė adresu Aušros g. 4, LT-17121
Šalčininkai, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais
infodomsana@gmail.com
3. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Klinikos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota
Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius
duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis (sveikatos duomenys) ir kt., kurią apie Duomenų subjektus
Klinika renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Klinika
nurodytų tikslų.
4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi vykdant asmenų registraciją
Jums siekiant užsiregistruoti vizitui Klinikoje, Klinikai yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vizito registracijai,
Klinikai būtina tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą (arba amžių), kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, tel.
numerį), specialių kategorijų duomenis (vizito tikslas ir kiti duomenis, kuriuos Jūs pats pasirenkate pateikti Klinikai).
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) ir ir 9
straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki Jūsų registruoto vizito
pradžios.
Tokiu atveju, kai vizitui Klinikoje registruoja būsimo Klinikos paciento atstovas, Klinikai būtina tvarkyti atstovo
(kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą,
pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos
ir / ar burnos priežiūros paslaugos.
Šio asmens duomenys taip pat tvarkomi asmens atstovo sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas
(sutikimas)). Asmens duomenys yra tvarkomi iki asmens registruoto vizito pradžios.
5. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Klinikai teikiant odontologines ir / ar burnos priežiūros
paslaugas

Tam, kad kokybiškai suteiktume Jums odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, apdorotume Jūsų
mokėjimus už suteiktas odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas paslaugas ir kt., mums būtina tvarkyti
Jūsų asmens duomenis.
Paslaugų teikimo tikslu mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, kontaktinius duomenis
(el. pašto adresą, adresą, tel. numerį), parašą. Taip pat, turime tvarkyti Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis
(suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos (įskaitant ir atliktų
operacijų vaizdus), specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, vartojami vaistai ir kt.).
Siekiant gauti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, mes galime taip pat tvarkyti informaciją apie Jūsų banko
sąskaitą (banko sąskaitos numeris, bankas ir kt.).
Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) ir 9 straipsnio
2 dalies a punktas (sutikimas)) ir (ar) sutarties sudarymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)) ar
vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinės prievolė)
ir 9 straipsnio 2 dalies h punktas (būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas)) pagrindais.
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Klinika taip pat gali tvarkyti asmens, kuriam teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos, atstovo
(kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą,
pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, adresą, tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos
odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos.
Nurodyti duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas))
tinkamai įvykdyti odontologijos ir / ar burnos priežiūros sutartį bei teisės aktų prievolių įvykdymo pagrindais (BDAR
6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinės prievolė)) bei yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais
terminais.
6. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas
Asmenims, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos teikiamas
odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, Klinika elektroniniu paštu ar telefonu gali pateikti pasiūlymus dėl
mūsų teikiamų paslaugų.
Tiesioginės rinkodaros tikslu, Klinika tvarkys Jūsų el. pašto adresą, tel. numerį, vardą, pavardę.
Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Klinikos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo
(telefonu ar elektroniniu paštu), mes galime toliau teikti Jums pasiūlymus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums
teikiamas / teiktas paslaugas, teikimo. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Klinikos teisėto intereso
(BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) pagrindu.
Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo ar
paslaugų suteikimo pabaigos.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo
politikoje nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.
7. Vaizdo stebėjimas
Klinika vykdo vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti Jus, Jūsų turtą, Klinikos darbuotojus ir Klinikos brangų turtą.
Vykdomas vaizdo stebėjimas yra grindžiamas Klinikos teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas
(teisėtas interesas)) užtikrinti Klinikos patalpose apsilankančių ir dirbančių asmenų saugumą bei Klinikos ir asmenų
turto apsaugą.
Jums lankantis Klinikoje, Jūs būsite filmuojami Klinikos registratūroje, koridoriuose. Taip pat, yra filmuojamas
įėjimas į Klinikos patalpas.
Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 14 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo.
Jūsų asmens vaizdo duomenys yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti
valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.
8. Klinikos sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas
Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Klinikos sutarčių,
sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, įskaitant ir su klientais, vykdymą, Klinika tvarko tokius šių asmenų
darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys,
darbovietė (užimamos pareigos).
Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai
pasibaigus.
9. Kandidatų atranka
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį
(darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške
nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu
Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei
nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti
siūlomas pareigas.
Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti
tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes
kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai,
Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu
pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato
asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį būsimų personalo atrankų vykdymo tikslais.
Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. Savo teisėto intereso pagrindu duomenis
apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar
esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu.

Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis
sunaikinsime pasibaigus atrankai. Jūsų duomenis galime gauti iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar
įdarbinimo platformų.
10. Susisiekite su mumis
Susisiekti su Klinika galite el. paštu infodomsana@gmail.com. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų
mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį.
Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus,
prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų
aktyviais veiksmais kreipiantis į mus.
Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo
politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.
11. Duomenų gavimas ir atskleidimas
Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų.
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems
tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
● jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
● ketinant parduoti Klinikos veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis
potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
● pardavus Klinikos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais,
Klinika tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir
saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes
įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.
Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos
Sąjungos ribų. Visais atvejais, Klinika užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis,
būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas,
laikantis BDAR reikalavimų.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai
patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.
12. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų
asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų
apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo.
13. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų
tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises
ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks
informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo
sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju
mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.
Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
14. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių
nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens
duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais
susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto
adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
14.1. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

14.2. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau
aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime
paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate
pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
● kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas,
tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
● kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte
nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau
tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens
duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums
sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu
perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno
aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba
tiesioginės rinkodaros tikslu.
14.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai
sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo
politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.
Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo tvarkoje.
Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos
atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų
arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu infodomsana@gmail.com.
15. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į
mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su
Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos
Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
16. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti
duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie
tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar
neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
17. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar
nepapildėme Privatumo politikos.
Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 spalio 20 diena